Oktatásfejlesztési és Gazdaságkutató Intézet

E-mail: info@ogki.hu
Telefon: 06-20-337-7995
Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000571, E/2021/000075

Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett https://ogki.hu/ weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat, az Adatkezelő által nyújtott oktatási szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleket, azok kapcsolattartóit, és a képzésben résztvevőket, alvállalkozóit („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről. 

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

1.  Az adatkezelő adatai

Név:                             OGKI Nonprofit Kft.

Székhely:                     1151 Budapest, Bogáncs utca 8.

Cégjegyzékszám:         01-09-273754

Adószám:                    25414235-2-42

Képviseli:                    Winkler-Lukács István Zoltán ügyvezető

Telefon, fax:                +36 1 787-6199, +36 1 787-6198

Email cím:                    ogkikft@gmail.com

2.  Adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

Név:      Tárhelypark Kft.                           

Székhelye:      1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 14.       

Cégjegyzékszáma:    01-09-322570         

E-mail:   info@tarhelypark.hu                           

A könyvelési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut:

Név:                                 No. 1. TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely:                         2120 Dunakeszi, Dobó u. 16.

Cégjegyzékszám:            13-06-047323 

A  honlap, adatbázis karbantartását végző rendszergazda végzi:

Név:                                  Sára László egyéni vállalkozó

E-mail:                               laci.sara@gmail.com  

Tanfolyamok oktatói:

Az Adatkezelő az általa szervezett tanfolyamok megtartásához az Adatkezelővel szerződésben álló oktatókat vesz igénybe, akik a tanfolyamon résztvevő érintettek nevét megismerik, a tanfolyami részvevőkről az oktatást megelőzően névsort kapnak, így adatfeldolgozónak minősülnek.

3.  Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük

•   Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)

•   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

•   a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

•   az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX törvény 

4.  Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)

•   Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

•   Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

•   Adattakarékosság

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

•   Pontosság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről az Adatkezelő tudomást szerez, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

Mindemellett az Érintettek is felelnek azért, hogy a honlapon, szerződésben megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.

•   Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

•   Adatbiztonság („integritás és bizalmas jelleg”)

Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelő gondoskodik tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, megbízott oktatói illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

Ennek körében az Adatkezelő az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza: számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az a munkavállaló tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül.

Elszámoltathatóság

Az Adatkezelő vállalja a fenti elvek betartását, továbbá biztosítja, hogy ezen elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak az adatkezelési tevékenység során.

5.  Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: ajánlat elkészítése, és megküldése az ajánlatkérő részére, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: ha az érintett természetes személy (egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő) az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, melyet papíralapon, vagy e-mailben adhat meg az érintett. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (ld.: 16.3. pont).

Jogi személy ügyfelek természetes személy képviselőinek kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Érintettek kategóriái: ajánlatot kérő, valamint az ajánlatot kérő cégek kapcsolattartói

Kezelt adatok köre: cégnév, választott képzés, résztvevők száma, oktatás helyszíne, időpontja stb., kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma

Ki férhet hozzá? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: legfeljebb az ajánlati kötöttség lejáratáig. Amennyiben az ajánlat nem került elfogadásra az Adatkezelő az ajánlati kötöttség lejártával törli az adatokat.

Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: kapcsolattartó adatainak megadása hiányában a kommunikáció, kapcsolattartás megnehezül.

Adatkezelés módja: elektronikus, és papíralapú.

6.  Felnőttképzésben résztvevők adatainak kezelése

 6.1. Az Adatkezelő által nyilvántartott adatok köre

A felnőttképzésben résztvevőknek, a 2020. szeptember 1. után érvényes jogszabályok szerinti bejelentés vagy  engedély alapján folytatott képzések során meg kell adniuk az Adatkezelő képző intézmény részére a jogszabály által meghatározott adataikat. 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. §, 21. § (1) bekezdése alapján, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. Kormányrendelet 25/A. § alapján az Adatkezelő a képzéseken résztvevők alábbi adatait kezeli és tartja nyilván:

–   viselt családi és utónév, 

–   születési családi és utónév,

–   születési hely és idő,

–   anyja születéskori családi és utóneve,

–   elektronikus levelezési cím,

–   oktatási azonosító szám,

–   legmagasabb iskolai végzettség,

–   a képzéssel összefüggő adatok, például végzettség, szakképesítés, szakképzettség, idegennyelv-ismeret, a képzésbe történő belépéssel, a képzés elvégzésével, vagy abból történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett diákhitellel kapcsolatos adatok

6.2 Adatok továbbítása a felnőttképzési államigazgatási szerv részére bejelentés valamint engedély alapján folyó képzés esetén

A résztvevők alábbi adatait kell a felnőttképzési államigazgatási szerv Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerébe (FAR) továbbítani: 

–   viselt családi és utónév, 

–   születési családi és utónév,

–   születési hely, születési év hó és nap,

–   anyja születéskori családi és utóneve,

–   legmagasabb iskolai végzettség

Az oktatási azonosítót az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény rendelkezései értelmében, Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe bevitt adatok alapján az Oktatási Hivatal hozza létre, és emeli be a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe.

Név: Oktatási Hivatal

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Képviseli: Brassói Sándor mb. elnök

e-mail: info@oh.gov.hu 

A felnőttképzési államigazgatási szerv jogszabályban kijelölt intézménye: 

Név: Pest Megyei K ormányhivatal

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Képviseli: dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

e-mail: pest@pest.gov.hu 

6.3 A 2019. december 31-én érvényes 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény szerinti engedély alapján folyó képzések adatkezelése (21. §)

Az Adatkezelő a résztvevők alábbi adatait köteles kezelni: 

–   viselt családi és utónév,

–    születési családi és utónév,

–   anyja születéskori családi és utóneve,

–   születési hely, idő,

–   neme,

–   állampolgársága,

–   lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,

–   telefonszám, 

–   nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,

–   tankötelezett résztvevő esetén a szülő vagy törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,

–   a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok: iskolai és szakmai végzettség, nyelvi ismeretek, a képzésbe történő felvétellel, a tanulmányok értékelésével és minősítésével, a szakképesítéssel, egyéb kompetencia megszerzésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatban,

–   társadalombiztosítási azonosító jel,

–   legmagasabb iskolai végzettség,

–   munkajogi státusz

A fentiekben részletezett személyes adatok továbbítására, a 6.4 pontban részletezettek kivételével nem kerül sor. 

6.4 Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk

Adatkezelés célja: tanfolyamon résztvevők nyilvántartása, felnőttképzési szerződés teljesítése, a 2013. évi LXXVII. törvényben, a 15. §, 21. §-okban, a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. Kormányrendeletben, a 25/A §-ban foglaltak szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2013. évi LXXVII. törvény 21. §.

Érintettek kategóriái: a képzési jogviszonnyal rendelkező képzésben résztvevők.

Kezelt adatok köre: a 2013. évi LXXVII. törvény 15. §, 21. § (1) bekezdésében, 11/2020 Korm. rendelet 26/A. § (1) bekezdésében előírt adatok.

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? Vezetőség, oktatásszervezők.

Adatkezelés időtartama: 

•   A 2019. december 31-én érvényes 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény szerint folyó engedélyezett képzések esetén: az Adatkezelő a résztvevők adatait a keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és kezeli.

•   A 2020. január 1-től érvényes 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény szerinti, és 2020. szeptember 1-től indítható bejelentés és engedély alapján folyó képzések esetén: az Adatkezelő a résztvevők adatait a keletkezésüktől számított nyolc évig tartja nyilván és kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett felnőttképzési jogviszonya nem jöhet létre, és nem tud Adatkezelővel felnőttképzési szerződést kötni, és részt venni a felnőttképzésben.

Adatkezelés módja: papíralapú és elektronikusan tárolt.

Adattovábbítás: 

–   Pest Megyei Kormányhivatal Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszere 

–   a tanfolyamot tartó alvállalkozó oktatók 

–   a könyvelési tevékenységgel megbízott No. 1. TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Továbbított adatok köre: az adott tevékenység végzésének megfelelően

Adattovábbítás jogalapja: 

kapcsolattartás, szerződés teljesítése, felnőttképzési és pénzügyi jogszabályi kötelezettség 

Az adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett a képzésen nem vehet részt

Adattovábbítás állami támogatású képzés esetén: a támogató részére a képzéssel kapcsolatos felnőttképzési szerződésben szereplő személyes adatok továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek a személyek adatokat is tartalmazó képzési dokumentációkba.

Adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződésben szereplő adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.  

7.  Oktatókkal, alvállalkozókkal megkötött szerződésen alapuló adatkezelés

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi személy természetes személy képviselőinek, a nevében oktató személy  kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel oktatási tevékenység ellátására szerződést kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói, vállalkozás nevében oktató személy

Kezelt adatok köre: cégnév/név, székhely/lakóhely, cégjegyzék száma/nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma, a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, a vállalkozás nevében oktató személy neve

Ki férhet hozzá? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Adattovábbítás: nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papíralapú. 

8.  Egyéb szerződéseken alapuló adatkezelés

 Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi személy természetes személy képviselőinek kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződést (vállalkozási, megbízási, bérleti stb.) kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói

Kezelt adatok köre: név, székhely, nyilvántartási szám, cégjegyzék száma, adószáma, kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, bankszámlaszáma

Ki férhet hozzá? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papíralapú. 

9.  Számla kiállítása

Adatkezelés célja: számviteli bizonylat kiállítása

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §, Számv. tv.169. § (2) bekezdése

Érintettek kategóriái: vállalati képzési szerződéssel rendelkezők

Kezelt adatok köre: számlázási név, cím, fizetési mód, dátum, tanfolyam megnevezése, díja

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

Adattovábbítás: A számlák továbbításra kerülnek a könyvelő felé.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kaphat névre szóló számlát.

Adatkezelés módja: papíralapú.

10. Minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

Érintettek kategóriái: panaszt, kifogást előterjesztő ügyfél

Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Adatkezelés módja: papíralapú.

11. Kapcsolatfelvétel e-mailen, telefonon keresztül

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben e-mailben, vagy telefonon felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel, tájékoztatást, információt kér az Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatban, az Adatkezelő a telefonszámát, valamint az e-mailben szereplő személyes adatait megismeri. Tájékoztatjuk, hogy az adatai kezeléshez ez esetben az üzenet megküldésével, telefonos híváskezdeményezéssel hozzájárul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, feltett kérdés megválaszolása

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulását telefonos híváskezdeményezéssel, vagy az üzenet megküldésével adja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 16.3. pont).

Érintettek kategóriái: üzenetet küldő ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím, tárgy, üzenet, telefonszám

Ki férhet hozzá? vezetőség, oktatásszervezők.

Adatkezelés időtartama: A válaszüzenet elküldését, telefonhívást követő 30 napon belül az üzenetek, telefonszám törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud kérdést feltenni, ajánlatot kérni e-mailen/telefonon keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus.

12. A tanfolyamok helyszínén felmerülő adatkezelés

Az Adatkezelő a tanfolyamait bérelt helyszíneken is megszervezheti. Előfordulhatnak olyan tanfolyami helyszínek, ahol a bérbeadó a folyosókon, bejáratnál vagyonvédelmi, élet, és testi épség védelme céljából kamerás megfigyelést alkalmaz. A kamerás megfigyelésre a helyszínt biztosító bérbeadó figyelmezteti az épületbe belépőket. A kamerafelvételekkel kapcsolatos adatkezelést a bérbeadó végzi, nem az Adatkezelő, az adatvédelmi jogszabályi előírások betartása a bérbeadó felelőssége, az Érintett a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos jogait a helyszín bérbeadójával szemben tudja érvényesíteni.

Informatikai tanfolyamok esetén a bérelt tanfolyami helyszínen a résztvevők számára számítógépet, valamint internetelérést biztosítanak a tanfolyami oktatás során. A számítógépek karbantartása során előfordulhat, hogy az internethasználat adattartalmát (böngészési előzményeket) a bérbeadó megismeri, amennyiben az Érintett a használatot követően nem törli a böngészési előzményeket.  A számítógép, valamint az internet használatával az Érintett hozzájárul, hogy a bérbeadó az internethasználat adattartalmát megismerje, az adatvédelmi jogszabályi előírások betartása a bérbeadó felelőssége, az Érintett jogait a helyszín bérbeadójával szemben tudja érvényesíteni.

13.  Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

Az Adatkezelő a Honlap látogatása során az alábbi sütiket alkalmazza, melyek célja a Honlap funkcionalitásának biztosítása, vagy anonim statisztikai adatok gyűjtése:

Süti neve   Ki helyezi el?  Élettartama Funkció

__utm.gif   google-analytics.com    munkamenet  A Google Analytics követőkódja, amely naplózza a látogató böngészőjének és számítógépének adatait.

_utma   ogki.hu 2 év     Ez a cookie a látogatók és munkamenetek megkülönböztetését szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és még nem létezik _utma cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé.

_utmb   ogki.hu munkamenet  A cookie az új felhasználók/látogatások felismerésére szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és nincs még _utmb cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé.

_utmc   ogki.hu munkamenet  Ez a cookie a _utmb cookieval együtt működik, a Google Analytics részére szolgáltat adatokat. Feladata megállapítani a felhasználók új látogatásait.

__utmt  ogki.hu munkamenet

    Nagy forgalmú oldalak adatgyűjtését limitálja. A Google Analytics szolgáltatásával kapcsolatos cookie.

__utmz  ogki.hu 6 hónap Ez a cookie tárolja minden forgalom vagy kampány forrását, mely segítségével megállapítható, hogy a felhasználó hogyan találta meg a honlapot. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és minden feltöltött adatot továbbít a Google Analytics szolgáltatás felé.

UUID#[abcdef0123456789]{32} ogki.hu munkamenet  HTTP cookie, nincs besorolva, a honlap működéséhez szükséges cookie

A fenti sütik alkalmazásának célja az oldallátogatottság mérése, forgalmi analitika készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével, valamint a Honlap egyes funkcióinak használatát biztosítják. Ezek az adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. A funkcionális cookie-k letiltása esetén a Honlap egyes funkció nem, vagy korlátozottan érhetők el. A cookie-k letiltásához segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
14. Az Érintettek jogai

•   Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

•   az adatkezelés céljai;

•   az érintett személyes adatok kategóriái;

•   azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

•   adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

•   az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

•   a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

•   ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

•   a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap). Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 19. pont tartalmazza.

A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

•   Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül a kérelem jogosságát megvizsgálja, írásban tájékoztatja az Érintettet a kérelem teljesítéséről, vagy amennyiben a kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt.

A kérelmet a 19. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

•   Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

•   az adatkezelés jogellenes;

•   az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

•   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

•   személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

•   a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

•   személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Az Adatkezelő nem köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

•   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

•   a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; ó

•   a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

•   a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

•   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A kérelmet a 19. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

•   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

1.  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

2.  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

3.  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

4.  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelmet a 19. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

•   Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton), és az adatkezelés automatizált módon történik.

A kérelmet a 19. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

•   Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 19. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

15. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Panaszt tehet abban az esetben is, amikor Adatkezelő az Érintett megkeresésére a jogszabályban vagy a jelen tájékoztatóban rögzített időn belül nem válaszol, személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

16. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Email: ogkikft@gmail.com

Postai cím: 1151 Budapest, Bogáncs utca 8.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, és erről írásban tájékoztatja az Érintettet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

17. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Amennyiben  az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 14. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az tájékoztatás tartalmazza annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az Érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése, az Érintettek tájékoztatása, NAIH felé történő bejelentése iránt az ügyvezető intézkedik, valamint megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

18. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Az Érintettek a honlap használatával, ajánlatkéréssel jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a weboldalon kerül közzétételre.

Hatályos: 2018. május 25-től.

Módosítva: 2021. április